Vidējā izglītība – profesionāli orientētā virziena tālmācības programma.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena tālmācības mācību programma 11.-12. klase (akreditācijas lapa nr. 11437)  piedāvā četrus profesionāli orientētus novirzienus.

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 129 EUR
Gadā – 1161 EUR vai 580,50 EUR pusgadā.


Piesakies Online Atvērto durvju dienai
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.


Ilze Beļinska

Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
"Rīgas Komercskola" direktore

Vidējās izglītības mācību priekšmetu plāns:

  • komerczinības

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
Skolotājs
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Angļu valoda Dace Penkule
Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Krievu valoda Olga Zalaka
Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
Informātika Agris Lapiņš
Dabaszinības Dzintra Porozova
Ekonomika Gunta Kuzmina
Ģeogrāfija Ilze Beļinska, Natāija Buile
Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
Literatūra Dace Vilmeniete
Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Tirgzinības (mārketings) * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
Vadzinības (menedžments) * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
Lietvedība* Iveta Kuģeniece
Likumdošana * Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
Grāmatvedība* Ina Jēkabsone, Jolanta Bandere

*izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Grāmatvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Lietvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • sabiedriskās attiecības

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
Skolotājs
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Angļu valoda Dace Penkule
Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Krievu valoda Olga Zalaka
Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
Informātika Agris Lapiņš
Dabaszinības Dzintra Porozova
Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
Literatūra Dace Vilmeniete
Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
Ētika Gunta Rinka
Politika un tiesības Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Oratora māksla * Dace Vilmeniete
Sabiedriskās attiecības * Iveta Kuģeniece, Elīna Laveiķe
Reklāmas pamati * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
Komunikācija * Jolanta Bandere

*izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Sabiedriskās attiecības _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Reklāmas pamati _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Komunikācija _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • tiesību pamati

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
Skolotājs
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Angļu valoda Dace Penkule
Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Krievu valoda Olga Zalaka
Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
Informātika Agris Lapiņš
Dabaszinības Dzintra Porozova
Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
Literatūra Dace Vilmeniete
Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
Ētika Gunta Rinka
Politika un tiesības Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Likumdošana * Signe Hušeka, Sandis Bertaitis
Oratora māksla * Dace Vilmeniete
Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana * Signe Hušeka, Sandis Bertaitis
Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča

*izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • tūrisma menedžments

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
Skolotājs
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Angļu valoda Dace Penkule
Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Krievu valoda Olga Zalaka
Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
Informātika Agris Lapiņš
Dabaszinības Dzintra Porozova
Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
Literatūra Dace Vilmeniete
Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
Ģeogrāfija Ilze Beļinska
Kulturoloģija Inga Miezīte
Ekonomika Gunta Kuzmina
Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Projektu vadība * Iveta Kuģeniece, Elīna Laveiķe
Tūrisma vadzinības (menedžments) * Solveiga Kovaļeva
Tūrisma tirgzinības (mārketings) * Solveiga Kovaļeva
Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča

*izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
Tūrisma vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Projektu vadība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
Tūrisma tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 
[Izdrukājama pieteikuma anketa]

Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.

 

Profesionāli orientētā vidējā izglītība - skolas mācību procesa atbalsts