Vidējā izglītība – profesionāli orientētā virziena tālmācības programma.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena tālmācības mācību programma 11.-12. klase (akreditācijas lapa nr. 11437)  piedāvā četrus profesionāli orientētus novirzienus.

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 129 EUR
Gadā – 1161 EUR vai 580,50 EUR pusgadā.

Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore

  Vidējās izglītības mācību priekšmetu plāns:

  • komerczinības

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
  Skolotājs
  Latviešu valoda Dace Vilmeniete
  Angļu valoda Dace Penkule
  Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
  Krievu valoda Olga Zalaka
  Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
  Informātika Agris Lapiņš
  Dabaszinības Dzintra Porozova
  Ekonomika Gunta Kuzmina
  Ģeogrāfija Ilze Beļinska, Natāija Buile
  Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
  Literatūra Dace Vilmeniete
  Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
  Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
  Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
  Tirgzinības (mārketings) * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
  Vadzinības (menedžments) * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
  Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
  Lietvedība* Iveta Kuģeniece
  Likumdošana * Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
  Grāmatvedība* Ina Jēkabsone, Jolanta Bandere

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Grāmatvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • sabiedriskās attiecības

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
  Skolotājs
  Latviešu valoda Dace Vilmeniete
  Angļu valoda Dace Penkule
  Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
  Krievu valoda Olga Zalaka
  Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
  Informātika Agris Lapiņš
  Dabaszinības Dzintra Porozova
  Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
  Literatūra Dace Vilmeniete
  Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
  Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
  Ētika Gunta Rinka
  Politika un tiesības Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
  Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
  Oratora māksla * Dace Vilmeniete
  Sabiedriskās attiecības * Iveta Kuģeniece, Elīna Laveiķe
  Reklāmas pamati * Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
  Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča
  Komunikācija * Jolanta Bandere

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Sabiedriskās attiecības _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Reklāmas pamati _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Komunikācija _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • tiesību pamati

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
  Skolotājs
  Latviešu valoda Dace Vilmeniete
  Angļu valoda Dace Penkule
  Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
  Krievu valoda Olga Zalaka
  Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
  Informātika Agris Lapiņš
  Dabaszinības Dzintra Porozova
  Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
  Literatūra Dace Vilmeniete
  Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
  Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
  Ētika Gunta Rinka
  Politika un tiesības Signe Hušeka, Sandis Bērtaitis
  Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
  Likumdošana * Signe Hušeka, Sandis Bertaitis
  Oratora māksla * Dace Vilmeniete
  Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana * Signe Hušeka, Sandis Bertaitis
  Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • tūrisma menedžments

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  Vidējā izglītība – Mācību priekšmeti
  Skolotājs
  Latviešu valoda Dace Vilmeniete
  Angļu valoda Dace Penkule
  Vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
  Krievu valoda Olga Zalaka
  Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
  Informātika Agris Lapiņš
  Dabaszinības Dzintra Porozova
  Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
  Literatūra Dace Vilmeniete
  Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
  Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere
  Ģeogrāfija Ilze Beļinska
  Kulturoloģija Inga Miezīte
  Ekonomika Gunta Kuzmina
  Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
  Projektu vadība * Iveta Kuģeniece, Elīna Laveiķe
  Tūrisma vadzinības (menedžments) * Solveiga Kovaļeva
  Tūrisma tirgzinības (mārketings) * Solveiga Kovaļeva
  Lietišķā etiķete* Iveta Kuģeniece, Agnese Pavloviča

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Tūrisma vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Projektu vadība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tūrisma tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


   


  Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


   
  [Izdrukājama pieteikuma anketa]

  Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.

   

  Profesionāli orientētā vidējā izglītība - skolas mācību procesa atbalsts