Vidējā izglītība – profesionāli orientētā virziena tālmācības programma.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena tālmācības mācību programma 11.-12. klase (akreditācijas lapa nr. 11437)  piedāvā četrus profesionāli orientētus novirzienus.

Mācību maksa 2022./2023.:

Gadā – 1251 EUR vai 625,50 EUR pusgadā.

Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Vidējās izglītības mācību priekšmetu plāns:

  • Komerczinības

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Grāmatvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietvedība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • Sabiedriskās attiecības

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Sabiedriskās attiecības _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Reklāmas pamati _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Komunikācija _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • Tiesību pamati

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Likumdošana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Oratora māksla _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706


  • Tūrisma menedžments

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *izglītības iestādes izstrādātie mācību priekšmetu standarti Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņoti:
  Tūrisma vadzinības (menedžments) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Lietišķā etiķete _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Projektu vadība _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706
  Tūrisma tirgzinības (mārketings) _ VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706   


  Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


  Mācību maksa 2022./2023.:

  Gadā – 1251 EUR vai 625,50 EUR pusgadā.

  Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.
   
  [Izdrukājama pieteikuma anketa]

  Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos, gan ar attiecīgo profesionālo orientāciju saistītajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.

   

  Profesionāli orientētā vidējā izglītība - skolas mācību procesa atbalsts