Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 31., 41. pantu
MK 2015. gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 591

Lejuplādēt uzņēmšanas noteikumus

1. Vispārīgie uzņēmšanas noteikumi

1.1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek pretendentu uzņemšana mācībām tālmācības vidusskolā „Rīgas komercskola” (turpmāk – RKS).
1.2. RKS nodrošina Noteikumu pieejamību visiem interesentiem.
1.3. Uzņemšanas procesa laika grafiku un vietu nosaka ar dibinātāja lēmumu.
1.4. Izglītojamo uzņemšana RKS izglītības programmās sastāv no:

1.4.1. pretendentu reģistrācijas mācībām;
1.4.2. mācību līguma noslēgšanas;
1.4.3. ierakstīšanas izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā.

2. Tiesības mācīties RKS

2.1. Tiesības mācīties RKS ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas.
2.2. Vecākiem (aizbildņiem) vai pilngadīgajam izglītojamam pirms iestāšanās izglītības iestādē ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju par izglītības iestādi:

2.2.1. Reģistrācija;
2.2.2. Akreditācija;
2.2.3. Nolikums;
2.2.4. Iekšējās kārtības noteikumi;
2.2.5. Licencētās izglītības programmas;
2.2.6. Izglītības programmu akreditācija;
2.2.7. Uzņemšanas noteikumi.

2.3. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās ir:

2.3.1. vecāku ( aizbildņu) vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, pieteikums. Iesniegumu un pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski. Iesniegumā, pieteikumā norāda:

2.3.1.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2.3.1.2. izvēlēto izglītības programmu;
2.3.1.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2.3.2. Iesniegumam pievieno, uzrāda:

2.3.2.1. 10. klasē – apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds saņemts);
2.3.2.2. 11. un 12. klasē – liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);
2.3.2.3. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, – izglītības dokumentus, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

2.4. Pamats izglītojamā uzņemšanai Pamatizglītības un Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmās ir:

2.4.1. vecāku (aizbildņa) vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, pieteikums. Iesniegumu un pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski. Iesniegumā , pieteikumā norāda:

2.4.1.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2.4.1.2. izvēlēto izglītības programmu;
2.4.1.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības  iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2.4.2. Iesniegumam pievieno, uzrāda:

2.4.2.1. 1.klasē – bērna dzimšanas apliecību vai norakstu, medicīnisko karti;
2.4.2.2. 2.-9. klasei – liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);
2.4.2.2. ja sākumskolas izglītība iegūta citā valstī, – izglītības dokumentus, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

2.5. Privātskolu izglītojamie var kļūt par RKS izglītojamajiem, ja šo skolu izsniegtie dokumenti ir atzīti Latvijas Republikā.
2.6. Vienlaicīgi var mācīties tikai vienā RKS mācību programmā.

3. Reģistrācija mācībām

3.1. Reģistrējoties mācībām, vecāks (aizbildnis) vai pilngadīgā izglītojamā persona, kas pretendē uz uzņemšanu mācību programmā, iesniedz iesniegumu, pieteikumu (noteikta parauga veidlapu), kam pievieno, uzrāda šādus dokumentus:

3.1.1. pases vai dzimšanas apliecības kopiju nepilngadīgajiem (vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā dokumentu, kas to apliecina);
3.1.2. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentus;
3.1.3. medicīnisko karti vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes;
3.1.4. 2 (divas) fotogrāfijas (3×4 cm);

3.2. Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30. To var samaksāt pārskaitījuma veidā bankā, uzrādot rekvizītus: SIA «Rīgas Komercskola», Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40103373522, a/s „SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, Konta Nr. LV30UNLA0050016618060, iemaksas mērķis – pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana”.
3.3. Pēc saskaņošanas ar dibinātāju RKS var noteikt papildu prasības uzņemšanai konkrētā vispārējās izglītības programmā, ievērojot iepriekš iegūtās izglītības vērtējumu, kā arī rīkot iestājpārbaudījumus.

4. Izglītojamo uzņemšana

4.1. Ar RKS direktora rīkojumu izglītojamais tiek uzņemta RKS un reģistrēta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā.
4.2. Ar personām, kuras ir izpildījušas visus uzņemšanas noteikumus, tiek noslēgts mācību līgums.