Progresīva izglītība veiksmīgai nākotnei

 

Progresīva izglītība veiksmīgai nākotnei

 
Nereti piesaukto mītu, ka tālmācība ir teju neveiksminieku izvēle, apgāž Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola», kurā strādā aizrautīgi, progresīvām idejām pārpilni pedagogi un mācās talantīgi, motivēti, sekmīgi bērni un jaunieši. Šajā pavasarī skola ir veiksmīgi akreditēta nākamajam periodam uz maksimālo periodu uz 6 gadiem līdz 2024. gada 23. maijam, lielākajā daļā kritēriju saņemot augsto vērtējumu – ļoti labi. Turklāt skola īpaši uzteikta kā labās prakses piemērs mūsdienīga mācību procesa organizēšanā tālmācībā. Tātad – šī noteikti ir lieliska izvēle.

LR Ministru prezidenta atzinības raksts par mācību sasniegumiem

Lūk, kā skolu vērtē Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 2018.g. absolvente Lāsma Zaķe. Par mācību sasniegumiem viņa saņēmusi LR Ministru prezidenta atzinības rakstu, LR simtgades izcilnieka pateicību, ir olimpiādes “Finanšu ābece 2017” uzvarētāja un budžeta vietas ieguvēja studijām Ekonomikas un kultūras augstskolā. “Kad atnācu iepazīties ar skolu, pirmais pozitīvais iespaids bija skolas direktores attieksme, personība un aizrautība, ar kādu viņa stāstīja par skolu. Man patīk tas, ka skola dzīvo šajā – tehnoloģiju gadsimtā. Ja parastajā skola joprojām daudz ir jāmācās no galvas, tad šeit ir svarīgi prast izmantot pieejamo informāciju visos iespējamos avotos.”

Skola ļoti veicina atbildības izjūtas attīstību

“Mani uzrunāja ļoti pārdomātais mācību darbs – vienmēr zināju, kad būs kāds pārbaudes darbs vai ieskaite un biju sagatavojusies. Aizraujoši bija piedalīties kompleksās mācību prakses braucienos uz ārzemēm – tas ir milzīgs ieguvums. Šādā skolā ir daudz vairāk iespēju arī gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm, saņemt skolotāju konsultācijas. Ar laika plānošanu un mācībām tiku galā ļoti labi, jo esmu apzinīga un atbildīga. Bet tas nenozīmē, ka tikai apzinīgiem ir piemērots šāds apmācību veids. Skola ļoti veicina atbildības izjūtas attīstību. Tagad te mācās mana māsa, ar kuru esam diezgan atšķirīgas, un arī viņa ar visu tiek galā veiksmīgi, jo skolotāji katram atrod individuālu pieeju.

Turpmāk studēšu vienlaicīgi divās programmās – Banku augstskolā uzņēmējdarbības vadību un Ekonomikas un kultūras augstskolā starptautiskās komercdarbības tiesības. Abās augstskolās man ir piešķirta budžeta vieta. Paldies skolai un pedagogiem!”

Lejuplādēt interviju “Progresīva izglītība Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»”


Mācību rezultāti – aizvien labāki

 

Mācību rezultāti – aizvien labāki

 

Katru gadu aug audzēkņu mācību sasniegumi

Par to, ka Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» mācību organizēšanas un skolas attīstības koncepcija ir veiksmīga, runā fakti – ar katru gadu aug audzēkņu mācību sasniegumi, kas vairākos priekšmetos apsteidz Latvijas skolu vidējo rezultātu. Augstākus rezultātus šis skolas audzēkņi uzrāda 3. klašu valsts diagnosticējošos darbos latviešu valodā un matemātikā, līdzīgus vai augstākus vidējos rādītājus – 6. klašu diagnosticējošos darbos latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.

Sekmīgi ir nokārtoti arī centralizētie eksāmeni, ierindojot skolu 30. vietā angļu valodā 411 izglītības iestāžu konkurencē. Kaut arī matemātikā rezultāts varētu būt augstāks, tomēr Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» atstāj aiz sevis ne vienu vien dienas skolu – 296. vieta no 411. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu vairākos mācību priekšmetos rezultāts ir uzlabots un pārsniedz vidējo centralizēto eksāmenu rezultātus Rīgas pilsētā un valstī. Vairāk: visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/.

Svarīgi, lai audzēknis ir motivēts, mērķtiecīgs, lai viņā attīstītos vēlme domāt un darīt

“Daudz uzmanības pašlaik veltām matemātikas valsts centralizēto eksāmenu analīzei, mācīšanas pieejām un metodēm, ņemot vērā vecumposmu īpatnības, jo vēlamies, lai mācību sasniegumi matemātikā būtu augstāki. Mācību procesā aizvien radām situācijas, lai audzēknis pievērstos arī tiem mācību priekšmetiem, kurus izprot ne tik labi. Analizējam, diskutējam, ko varam darīt citādi, lai vispirms audzēkņi apjaustu, kas tieši matemātikā sagādā grūtības – tas ir pirmais solis uz panākumiem. Ar katru tēmu un katru audzēkni pedagogi gatavi strādāt tik ilgi, līdz rodas izpratne un pozitīvs rezultāts. “Mums svarīgi, lai audzēknis ir motivēts, mērķtiecīgs, lai viņā attīstītos vēlme domāt un darīt.” – Izle Beļinska, Skolas direktore.


Izvēles iespēja veicina atbildību

 

Izvēles iespēja veicina atbildību

 

Apmācība notiek klātienē grupā vai individuāli

Mācību sasniegumi atspoguļo pašvadītas mācīšanās jēgu – audzēknis apgūst to, ko nezina, neizprot. Apmācība notiek klātienē grupā vai individuāli (arī, izmantojot Skype), bet mācību materiāli un pārbaudes darbi – elektroniskajā vidē. Tāda ir tālmācības specifika un, ņemot to vērā, skolotāji būtisku uzmanību velta audzēkņu pašvirzītām – mērķtiecīgām, jēgpilnām, paškontrolētām un pašorganizētām – mācībām, kur liela nozīme ir pašnovērtējumam, savukārt skolotājam mācīšanās procesā ir konsultanta loma. Ikviena pedagoga darbam ir konkrēts adresāts – audzēknis, kurš pats izvēlas, kā mācīsies – grupā vai individuāli, – un plāno laiku, kad ir gatavs to darīt.

Redzēt bērna individuālās vajadzības un strādāt ar tām

Strādājot individuāli, pedagogs spēj saskatīt audzēkņa stiprās un vājās puses, ko nepieciešams attīstīt un pilnveidot. Redzēt bērna individuālās vajadzības un strādāt ar tām – tā ir nākotnes izglītība, kas Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» tiek īstenota jau šodien. Vispārizglītojošās skolas klasē parasti ir daudzi bērnu un liela daļa visticamāk izjūt uzmanības nepietiekamību, bet šajā skolā tāda problēma nepastāv. Aptaujās audzēkņi atzīst, ka pedagogi ir atsaucīgi, laipni un pieejami, ka bērni var droši izteikt savas domas un lūgt padomu. Bērniem un jauniešiem patīk savā skolā, viņi atklāj, ka jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības, ka skolas vadība allaž uzklausa un ievieš dzīvē audzēkņu un vecāku priekšlikumus.

Bērns pats saprot, ka viņam ir jāmācās

“Bērni labprāt nāk uz skolu arī tad, ja kāda iemesla dēļ nav izpildītas darba lapas, paškontroles uzdevumi, jo zina – ja kaut kas nav veicies, viņi saņems atbalstu. Tā ir būtiskākā šīs skolas atšķirība – ja audzēknis neapmeklē kontaktstundas (gan klātienē, gan neklātienē – Skype), nepilda darba lapas, paškontroles uzdevumus, noskaidrojam iemeslus un piedāvājam palīdzību. Daudz domājam un strādājam pie tādas apmācību sistēmas, attieksmes veidošanas, kurā iekļaujoties bērns pats saprot, ka viņam ir jāmācās, un to arī apzināti dara,” skaidro Ilze Beļinska.

Lejuplādēt interviju “Progresīva izglītība Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»”


Mācīties ir aizraujoši

 

Mācīties ir aizraujoši

 

Kompetenču pilnveidošana Latvijā, Somijā, Norvēģijā, Islandē, ASV un Īrijā

Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» lepojas ar skolas organizētajiem pasākumiem – izzinošām ekspedīcijām, kompleksām mācību praksēm, pedagogu un skolas vadītājas kopīgām mācībām, kompetenču pilnveidošanu Latvijā, Somijā, Norvēģijā, Islandē, ASV un Īrijā, vecāku iesaisti projektos, kas veicina pozitīvas bērna personības veidošanos, pašapziņu, un ar savām tradīcijām vairo piederības izjūtu skolai, valstij un lepnumu par to.

“Pedagogu un vecāku uzdevums ir attīstīt un pilnveidot bērnā mērķtiecību, taču nemanāmi, lai bērns nejustos ierobežots. Mēs to darām mērķtiecīgi, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, ļaujot bērnam plānot, izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus. Galvenais ieguvums – bērns iemācās domāt un saprast, kā to visu izmantot un pielietot ikdienā – reālajā dzīvē.

Ierasta skolas prakse ir izzinošās mācību ekspedīcijas, kuru laikā ikviens var likt lietā teorētiskās zināšanas un prasmes. Katrā mācību priekšmetā saistām teoriju ar reālo dzīves situāciju, lai bērns apgūtu zināšanas un prasmes caur savu pieredzi. Piemēram, var pļavā pētīt augus, nosakot, kādai ģintij tie pieder, vai sajust un pārliecināties, cik liels ir Latvijas augstākais paugurs – Gaiziņkalns. Latviešu valodas stundai notiekot Andreja Upīša muzejā, vienlaikus var apgūt rakstnieka daiļradi, latviešu valodas gramatiku, izzināt vēsturisko situāciju un redzēt vidi, kādā cilvēki tolaik dzīvojuši,” teic skolas direktore.


Izšķiroša nozīme – attieksmei

 

Izšķiroša nozīme – attieksmei

 

Tu mācies sev, lai dzīvē būtu izvēles iespējas

“Mūsdienu jaunā paaudze vēlas tērēt laiku lietām, kas saista. Katrā darbībā, ko no viņiem sagaida, bērni uzreiz vēlas redzēt jēgu, saprast un spēt izdarīt. Mēs ejam vienā solī ar laiku. Jau iestājoties skolā, ikvienam audzēknim sakām: tu mācies sev, lai dzīvē būtu izvēles iespējas, lai tu būtu veiksmīgs un laimīgs. Un veiksme nav nejaušība. Tā ir likumsakarība – visu iepriekšējo darbību rezultāts. Tādēļ viens no mūsu skolas filozofijas stūrakmeņiem ir attieksme. Tā ir nozīmīga – ar pareizu attieksmi, būs arī labas zināšanas un prasmes. Vienīgi ar pozitīvu attieksmi varam panākt labu rezultātu. Vērtējumiem vienmēr ir kaut nedaudz subjektīvs raksturs, taču tikai pats bērns vislabāk zina, ko ir apguvis un ko ne. Katrs pats savas laimes kalējs – šai senajā sakāmvārdā apslēpta izcila gudrība un patiesība,” teic Ilze Beļinska.

Ne mazāk svarīga ir vecāku attieksme pret skolu un bērna mācīšanās procesu, jo sevišķi pirmajās četrās klasēs, kad bez vecāku atbalsta un iesaistes tālmācība nav iespējama.

“Pirmajā sarunā vecākiem izskaidrojam un izstāstām, kā tiek organizēts mācīšanās un mācīšanās process, un ļaujam izlemt, vai šāds apmācību modelis der. Ja vecāki nevar veltīt bērnam pietiekami daudz laika, tad tālmācība nav piemērota izvēle.”

Vieta, kur tevi vienmēr gaidīs un palīdzēs sasniegt mērķus

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» izglītības programmas ir sastādītas tā, lai tās būtu maksimāli tuvinātas dzīvei – mācības ļauj bērnam dzīvot pilnvērtīgi un apgūt prasmes dzīvesdarbībā. Pieaugot jaunietis lieliski spēj saprast, kā zināšanas pielietot praksē, turklāt ir apguvis ne tikai vispārizglītojošos mācību priekšmetus, bet arī komunikāciju – labu attiecību veidošanu ar līdzcilvēkiem –, un menedžmentu – prasmi plānot un vadīt savu dzīvi. Šā gada absolventu dāvana skolai ir labākais apliecinājums viņu izjūtām un ieguvumiem – lielformāta rāmī lasāmi vārdi: “Rīgas Komercskola – vieta, kur tevi vienmēr gaidīs, palīdzēs sasniegt mērķus, neļaus padoties un bagātinās ar zināšanām.”

Lejuplādēt interviju “Progresīva izglītība Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»”