Vidējā izglītība – 11.-12.klase. Vispārējās tālmācības mācību programma.

1.Vidējā izglītība – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma 11.-12. klase (akreditācijas lapa nr. 11436) piedāvā apgūt 11.–12. klases mācību programmu. Programmu iespējams apgūt arī divu gadu laikā*.

*Pēc MK noteikumu Nr. 591 46.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu pēc individuāla plāna apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 89 EUR
Gadā – 801 EUR vai 400,50 EUR pusgadā.


Piesakies Online Atvērto durvju dienai
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.


Ilze Beļinska

Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
"Rīgas Komercskola" direktore

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns:

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Pirmā svešvaloda
Dace Penkule
Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Olga Zalaka
Matemātika Vija Zeļģe, Agris Lapiņš
Informātika Agris Lapiņš
Dabaszinības Dzintra Porozova
Latvijas un pasaules vēsture Gunta Rinka
Literatūra Dace Vilmeniete
Vizuālā māksla Inga Miezīte, Kristīne Caune
Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Ekonomika Gunta Kuzmina
Ģeogrāfija Ilze Beļinska, Natāija Buile
Psiholoģija Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš, Jolanta Bandere


 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 
Izdrukājama pieteikuma anketa

Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

 

Tālmācības vidējā izglītība - skolas mācību procesa atbalsts

Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.