Vidējā izglītība – 10. – 12.klase. Vispārējās tālmācības mācību programma.

1.Vidējā izglītība – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma 10.-12. klase (akreditācijas lapa nr. 11436) piedāvā apgūt 10.–12. klases mācību programmu. Programmu iespējams apgūt arī divu gadu laikā*.

*Pēc MK noteikumu Nr. 591 46.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu pēc individuāla plāna apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

Mācību maksa 2022./2023.:

Gadā – 1251 EUR vai 625,50 EUR pusgadā.

Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns:

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu   


  Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


   
  Izdrukājama pieteikuma anketa

  Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

   

  Tālmācības vidējā izglītība - skolas mācību procesa atbalsts

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.