Jauns Valsts standarts pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā, arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainās mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) tālmācības mācību programma

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma (akreditēta līdz 2030.gada 23.maijam) tālmācībā piedāvā apgūt 7.–9. klases mācību programmu.  Mācību programmu iespējams apgūt divu gadu laikā*.

*Pēc 2022.gada 11.janvāra MK noteikumu Nr. 11 29.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu pēc individuāla plāna apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

Mācību maksa 2023./2024.:

Gadā: 7. – 9. klasei – 1431€
Pusgadā: 7. – 9.klasei –  715,50
Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

 

 


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Pamatizglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumui

  Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», īstenojot pamatizglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem ir nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes un iemaņas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai, veidojot prasmi patstāvīgi mācīties, kā arī nodrošināt iespēju padziļināti apgūt izglītības jomu «Cilvēks un sabiedrība» mācību priekšmetus, kas rosina radošās darbības pieredzi, mācību stundu-klātienes konsultāciju praktiskajās nodarbībās, kā arī izpildot praktiskos darbus, ir nodrošināta iespēja attīstīt praktiskā darba iemaņas un rada motivāciju turpmākās izglītības un profesijas ieguvei.

  Pamatskola tālmācībā: 7. – 9. klase

  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 7.-9. klasei

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:

  Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

   

   

  Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

  Gadā: 7. – 9. klasei – 1431€

  Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
  Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.


  Piesakies mācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»!


   

  [Izdrukājama pieteikuma anketa]

  Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un tiešsaistes konsultācijas, praktiskas klātienes mācību konsultācijas: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās pedagogu konsultācijas klātienē, tiešsaistē (e-pasts, BBB).

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt pamatskolas izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.