Jauns Valsts standarts pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainīsies mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) tālmācības mācību programma

Pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) tālmācības mācību programma (akreditācijas lapa nr. 11435) tālmācībā piedāvā apgūt 7.–9. klases mācību programmu.  Mācību programmu iespējams apgūt divu gadu laikā*.

*Pēc MK noteikumu Nr. 591 46.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu pēc individuāla plāna apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 119 EUR
Gadā – 1071 EUR vai 535,50 EUR pusgadā.


Piesakies Online Atvērto durvju dienai
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.


Ilze Beļinska

Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
"Rīgas Komercskola" direktore

Pamatizglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumui

Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», īstenojot pamatizglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem ir nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes un iemaņas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai, veidojot prasmi patstāvīgi mācīties, kā arī nodrošināt iespēju padziļināti apgūt izglītības jomu «Cilvēks un sabiedrība» mācību priekšmetus, kas rosina radošās darbības pieredzi, mācību stundu-klātienes konsultāciju praktiskajās nodarbībās, kā arī izpildot praktiskos darbus, ir nodrošināta iespēja attīstīt praktiskā darba iemaņas un rada motivāciju turpmākās izglītības un profesijas ieguvei.

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Otrā svešvaloda – vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Otrā svešvaloda – krievu valoda Olga Zalaka
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Liene Brūkle
Informātika Agris Lapiņš, Liene Brūkle
Bioloģija Dzintra Porozova
Fizika Lilita Marija Tetere
Ķīmija Dzintra Porozova
Ģeogrāfija Natāija Buile, Ilze Beļinska
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture Gunta Rinka
Pasaules vēsture Gunta Rinka
Sociālās zinības Gunta Rinka
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš
Mākslas
Literatūra Dace Vilmeniete
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Kristīne Caune

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:

Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 

[Izdrukājama pieteikuma anketa]

Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt pamatskolas izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.

 

Tālmācības pamatskolas mācību procesa atbalsts