Jauns Valsts standarts pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainīsies mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

Rīgas Komercskolas Pamatizglītības mācību programma 1.-9.klasei

Pamatskolas izglītība – tālmācības programma (akreditācijas lapa Nr. 11434). Uzsākt skolas gaitas ir aizraujoši – katra diena saistās ar jauniem iespaidiem un notikumiem. Tas ir intelektuālās attīstības laiks, un šajā laikā ļoti svarīgi ir saglabāt zinātkāri, spilgto iztēli, aso uztveri un vēlmi darboties, lai izprastu vērtības un likumsakarības.

Vecākiem, kuri paši vēlas piedalīties bērnu mācību un izaugsmes procesā, tas ir iespējams, jo tālmācības vidusskolā „Rīgas Komercskola” tiek piedāvāta pamatizglītība tālmācībā, kur katram skolēnam veltīta īpaša uzmanība, izmantojot individuālas mācību metodes un pieejas, ņemot vērā skolēna spējas, vajadzības un intereses.

Mācoties tālmācībā, nozīmīgs ir vecāku atbalsts, jo vecāki var palīdzēt bērnam izprast intelektuālās vajadzības un vēlmes, lai mācību process būtu saistošs un radošs.

Kopā mēs, skolotāji un vecāki, mācības varam padarīt interesantas, lai skolēns tās gaidītu ar prieku un labprāt vingrinātos jomā, kas mazāk padodas un ticētu savām spējām.

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 139 EUR
Gadā – 1251 EUR vai 625,50 EUR pusgadā.


Piesakies Online Atvērto durvju dienai
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.


Ilze Beļinska

Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
"Rīgas Komercskola" direktore

Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi veicina:

  • izziņas aktivitāti;
  • mācīties, izmantojot prāta, jūtu un gribas spējas;
  • informācijas uztveri un noturību;
  • domāšanas procesu attīstīšanu;
  • sadarbības prasmju attīstīšanu;
  • zināšanu lietošanu praksē.
  • paškontroles attīstību;
  • meklējumdarbības rosināšanu.

Pamatizglītība/Pamatskolas izglītība tālmācībā

Sākumskola tālmācībā: 1. – 3. klase

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 1.-3. klasei

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Dabaszinības Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Cilvēks un sabiedrība
Ētika/Kristīgā mācība Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Mākslas
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:
Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

Sākumskola tālmācībā: 4. klase

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 4. klasei

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Dabaszinības Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Cilvēks un sabiedrība
Sociālās zinības Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Mākslas
Literatūra Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Oksana Griba, Velta Zīle, Anna Kiseļa

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:
Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

Pamatskola tālmācībā: 5. klase

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 5.klasei

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Liene Brūkle
Informātika Agris Lapiņš, Liene Brūkle
Dabaszinības Natālija Buile
Cilvēks un sabiedrība
Sociālās zinības Gunta Rinka
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš
Mākslas
Literatūra Dace Vilmeniete
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Kristīne Caune

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:
Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

Pamatskola tālmācībā: 6. klase

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 6. klasei

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Otrā svešvaloda – vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Otrā svešvaloda – krievu valoda Olga Zalaka
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Liene Brūkle
Informātika Agris Lapiņš, Liene Brūkle
Dabaszinības Natālija Buile
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture Gunta Rinka
Pasaules vēsture Gunta Rinka
Sociālās zinības Gunta Rinka
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš
Mākslas
Literatūra Dace Vilmeniete
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Kristīne Caune

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:
Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

Pamatskola tālmācībā: 7. – 9. klase

Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 7.-9. klasei

Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

Mācību priekšmeti
Skolotājs
Valodas
Latviešu valoda Dace Vilmeniete
Pirmā svešvaloda – angļu valoda Inese Labanovska, Elīna Dzērve, Kristīne Blūma
Otrā svešvaloda – vācu valoda Aija Šteinberga, Ieva Timčenko
Otrā svešvaloda – krievu valoda Olga Zalaka
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika Liene Brūkle
Informātika Agris Lapiņš, Liene Brūkle
Bioloģija Dzintra Porozova
Fizika Lilita Marija Tetere
Ķīmija Dzintra Porozova
Ģeogrāfija Natāija Buile, Ilze Beļinska
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture Gunta Rinka
Pasaules vēsture Gunta Rinka
Sociālās zinības Gunta Rinka
Mērķtiecīga karjeras veidošana * Zanda Jankevica, Aivis Kārkliņš
Mākslas
Literatūra Dace Vilmeniete
Mūzika Velta Zīle
Vizuālā māksla Kristīne Caune

*izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots:
Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706

 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 

Izdrukājama pieteikuma anketa – Pamatizglītība tālmācībā

Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un neklātienes konsultācijas, praktiskas klātienes nodarbības: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās skolotāju konsultācijas klātienē, neklātienē (e-pasts, skype).

Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt sākumskolas un pamatskolas izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.

Tālmācības skolas mācību procesa atbalsts