Jauns Valsts standarts pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā, arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainās mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» Pamatizglītības mācību programma 1.- 9.klasei

Pamatizglītības programma (akreditēta līdz 2030.gada 23.maijam) Uzsākt skolas gaitas ir aizraujoši – katra diena saistās ar jauniem iespaidiem un notikumiem. Tas ir intelektuālās attīstības laiks, un šajā laikā ļoti svarīgi ir saglabāt zinātkāri, spilgto iztēli, aso uztveri un vēlmi darboties, lai izprastu vērtības un likumsakarības.

Vecākiem, kuri paši vēlas piedalīties bērnu mācību un izaugsmes procesā, tas ir iespējams, jo Tālmācības vidusskolā „Rīgas Komercskola” tiek piedāvāta pamatizglītība tālmācībā, kur katram audzēknim veltīta īpaša uzmanība, izmantojot individuālas mācību metodes un pieejas, ņemot vērā audzēkņa spējas, vajadzības un intereses.

Mācoties tālmācībā, nozīmīgs ir vecāku atbalsts, jo vecāki var palīdzēt bērnam izprast intelektuālās vajadzības un vēlmes, lai mācību process būtu saistošs un radošs.

Kopā mēs, skolotāji un vecāki, mācības varam padarīt interesantas, lai audzēknis tās gaidītu ar prieku un labprāt vingrinātos jomā, kas mazāk padodas un ticētu savām spējām.

Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

Gadā: 1. – 6. klasei – 1611€
Pusgadā: 1. – 6. klasei –  805,50

Gadā: 7. – 9. klasei – 1431€
Pusgadā: 7. – 9. klasei –  715,50

Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

 


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Pamatizglītība/Pamatskolas izglītība tālmācībā

  Sākumskola tālmācībā: 1.- 3. klase

  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 1.- 3. klasei

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *Apstiprināts ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” direktores 2023.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-8/05a.

  **Izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots: Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706.

  Pamatskola tālmācībā: 4.- 6. klase

  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 4.- 6. klasei

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *Apstiprināts ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” direktores 2023.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-8/05a.

  **Izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots: Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706.

  Pamatskola tālmācībā: 7. – 9. klase

  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns 7.- 9. klasei

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu

  *Apstiprināts ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” direktores 2023.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-8/05a.

  **Izglītības iestādes izstrādātais mācību priekšmeta standarts Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – VISC) saskaņots: Mērķtiecīga karjeras veidošana – VISC 2011. gada 31. maija saskaņojums Nr. 1-10/706.

   

   


  Piesakies mācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»!


  Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi veicina:

  • izziņas aktivitāti;
  • mācīties, izmantojot prāta, jūtu un gribas spējas;
  • informācijas uztveri un noturību;
  • domāšanas procesu attīstīšanu;
  • sadarbības prasmju attīstīšanu;
  • zināšanu lietošanu praksē.
  • paškontroles attīstību;
  • meklējumdarbības rosināšanu.

  Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

  Gadā: 1. – 6. klasei – 1611€
  Pusgadā: 1. – 6. klasei –  805,50

  Gadā: 7. – 9. klasei – 1431€
  Pusgadā: 7. – 9. klasei –  715,50

  Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
  Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

  Izdrukājama pieteikuma anketa – Pamatizglītība tālmācībā

  Pamatizglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un tiešsaistes konsultācijas, praktiskas klātienes konsultācijas: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās pedagogu konsultācijas klātienē, tiešsaistē (e-pasts, BBB).

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt sākumskolas un pamatskolas izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.