Jauns Valsts standarts pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā, arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainās mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • mācību satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos;
 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu 12.klasē, lai dotu iespēju audzēkņiem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar nākotnes plāniem;
 • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
 • ka mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;
 • katra vidusskola piedāvā kursu komplektus ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem.

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanai audzēknis:

 • apgūs 3 padziļinātos kursus augstākajā līmenī un saistībā ar vienu no tiem veiks un aizstāvēs patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;
 • kārtos valsts pārbaudes darbus:
  • vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu vai vācu), matemātikā;
  • kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Katra skola veido pamata, padziļināto un specializēto mācību priekšmetu kursu piedāvājumu – komplektus. Pamata kursus apgūst ,galvenokārt, 10. un 11.klasē, padziļinātos un specializētos kursus – 11. un 12.klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību plānam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt ~ 70% mācību laika, padziļināto un specializēto kursu apguvei ~30% mācību laika.


Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” piedāvātie mācību priekšmetu kursu komplekti: