Mācību process Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»

 • Mācību materiāli: Skola katrā mācību priekšmetā piedāvā īpaši sagatavotus mācību materiālus, kuri pieejami Rīgas Komercskolas interneta vietnē. Ir apsveicama arī citu mācību materiālu izmantošana.
 • Mācību vide: Izmantojot individuālu pieejas kodu, studējošiem Rīgas Komercskolas interneta vietnē ir nodrošināta piekļuve mācību priekšmetu programmām, klātienes konsultāciju un pārbaudes darbu grafikam, mācību literatūras sarakstam, mācību materiāliem un citiem resursiem.
 • Komunikācija ar pasniedzējiem: Komunikācija ar pasniedzējiem tālmācībā notiek gan klātienes konsultāciju laikā, gan ar e-pasta starpniecību un izmantojot BBB.

 • Tiešsaistes nodarbības: «Rīgas Komercskola» piedāvā neklātienes konsultācijas skolēniem piemērotā laikā. Ir iespēja izmantot BBB nodarbības, kurās kopā ar skolotāju tiek apskatīta mācību priekšmetu viela, pildīti uzdevumi vielas nostiprināšanai, kā arī risināti neskaidrie jautājumi. Tiešsaistes konsultācijas dod iespēju skolēnam konsultēties ar pedagogu par sev interesējošiem jautājumiem, atrodoties jebkurā pasaules malā.
 • Klātienes individuālās nodarbības: «Rīgas Komercskola» tālmācības vidusskola liek īpašu uzsvaru uz individuālu mācību pieeju katram skolēnam. Ikvienam ir pieejamas klātienes individuālās konsultācijas sev ērtā laikā, kurās sarunā ar skolotāju var noskaidrot ar mācībām saistītos jautājumus.
 • Klātienes grupu nodarbības: Latvijā dzīvojošajiem Rīgas Komercskolas studentiem tiek piedāvāta iespēja 1x mēnesī apmeklēt klātienes nodarbību. Nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs, aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus. Notiek individuālas pedagogu konsultācijas klātienē.
 • Pārbaudes darbi: Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto pārbaudes darbu skaits. Pārbaudes darbi tiek kārtoti, izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus.

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» pašnovērtējuma ziņojums – 2021./2022. mācību gads

 


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Teicamu mācību rezultātu sasniegšanai, mācoties tālmācībā, pedagogi iesaka veltīt patstāvīgajam darbam mājās 4-6 stundas dienā.

  Students brīvi izvēlas, vai dienā veltīt pa stundai katram priekšmetam, vai visu dienu veltīt vienam priekšmetam, apgūstot visas nedēļas vielu.

  Profesijas izvēles precizēšanai un sevis pilnveidošanai vidusskolas skolēniem rekomendējam izvēlēties arī dažus koledžas līmeņa priekšmetus, kurus Biznesa Vadības Koledža piedāvā Rīgas Komercskolas skolēniem.
  Jebkuru jautājumu risināšanā vienmēr ir gatavi sniegt palīdzību profesionāli tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» darbinieki un pedagogi.
  Mācību process tālmācības vidusskolā