Mācību process Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»

 • Mācību materiāli: Skola katrā mācību priekšmetā atbilstoši mācību priekšmetu programmai piedāvā īpaši sagatavotus, regulāri pilnveidotus mācību materiālus, līdzekļus, kas pieejami Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” elektroniskajā mācību vidē. 
 • Mācību vide: Izmantojot individuālu pieejas kodu, audzēkņiem Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” elektroniskajā mācību vidē ir nodrošināta piekļuve mācību priekšmetu programmām, tiešsaistes un klātienes mācību konsultāciju sarakstam un pārbaudes darbu plānam, mācību materiāliem, līdzekļiem, aktuālajai informācijai, saņemtajiem vērtējumiem mācību priekšmetos u.c.
 • Komunikācija ar pedagogiem: Komunikācija ar pedagogiem tālmācībā notiek gan tiešsaistes un klātienes mācību konsultāciju laikā, gan ar e-pasta starpniecību, gan izmantojot BBB.

 • Tiešsaistes mācību konsultācijas: Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā tiešsaistes mācību konsultācijas audzēkņiem. BBB mācību konsultācijās pedagogi, sadarbojoties ar audzēkņiem, apgūst mācību priekšmetu saturu, izmantojot daudzveidīgas pieejas, metodes, sadarbības formas, vidi. Tiešsaistes konsultācijas dod iespēju audzēkņiem pašiem vadīt savu mācību procesu (pašvadīts mācību process), atrodoties jebkurā pasaules malā.
 • Klātienes individuālās mācību konsultācijas: Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» pedagogi nodrošina diferencētu, personalizētu, elastīgu mācīšanās procesu, lai mērķtiecīgi virzītu uz sasniedzamo rezultātu, dažādojot un pielāgojot spējām, vajadzībām un interesēm mācību metodes, pieejas, paņēmienus, jēgpilni izvēloties sadarbības formas, vidi, veicamos uzdevumus, ņemot vērā mācību priekšmetu, tālmācības specifiku, audzēkņu vecumposmu.
 • Klātienes grupu mācību konsultācijas: Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» audzēkņiem nodrošina iespēju apmeklēt mācību konsultācijas klātienē. Mācību konsultācijās tiek attīstītas novērošanas, koncentrēšanās spējas, socializēšanās un komunikāciju prasmes grupā, attīstot audzēkņos kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas spējas un problēmu risināšanas prasmes, kas virza uz sasniegumiem dzīves darbībā.
 • Pārbaudes darbi: Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto pārbaudes darbu skaits. Pārbaudes darbi tiek kārtoti, izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus.

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pašnovērtējuma ziņojums – 2022./2023. mācību gads

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pašnovērtējuma ziņojums – 2021./2022.mācību gads

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pašnovērtējuma ziņojums – 2020./2021.mācību gads

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pašnovērtējuma ziņojums – 2019./2020. mācību gads


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Izcilu mācību rezultātu sasniegšanai, mācoties tālmācībā, pedagogi iesaka veltīt patstāvīgajam darbam mājās 2-6 stundas dienā, ņemot vērā audzēkņu vecumposmu un vajadzības.

  Audzēkņiem, vecākiem (aizbildņiem) ir iespēja regulāri saņemt organizatorisko, emocionālo atbalstu no Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pedagogiem, atbalsta personāla un skolas vadības.