Mācības internetā no jebkuras vietas pasaulē!

Mācības «Rīgas Komercskola» tiek īstenotas tālmācības formā. Lai gan šī mācību forma sabiedrībā tiek saukta arī par mācībām internetā (online mācības), mācībām neklātienē vai mācībām e-skolā, tālmācība saskaņā ar LR Izglītības likumu tiek definēta kā neklātienes izglītības paveids, kas ļauj mācīties no jebkuras vietas pasaulē.

Audzēkņiem, kas vēlas 100% online mācības, viss mācību process tiek īstenots attālināti – nepieciešams tikai dators un interneta pieslēgums. Rīgas Komercskola saviem audzēkņiem nodrošina visus nepieciešamos digitālos mācību materiālus, kas pieejami virtuālajā mācību vidē ”Moodle”, kā arī tiešsaistes grupu un individuālās konsultācijas. Skolā ir jāierodas tikai, lai nokārtotu obligātos valsts noteiktos pārbaudes darbus 9. un 12. klasē. Tiem audzēkņiem, kuriem ir iespēja un vēlāšanās, ir pieejamas arī klātienes grupu un individuālās konsultācijas, izzinošās ekspedīcijas, ceļojumi un citi pasākumi. Tālmācībā mācību procesu organizē skolas mācību priekšmetu skolotāji un skolas administrācija atbilstoši audzēkņa individuālajām vajadzībām. Vairāk informācijas par mācību procesu pieejama šeit.

 

Mācības no 1. – 12.klasei!

Mācības tālmācībā “Rīgas Komercskolā” tiek īstenotas gan pamatizglītības programmā (1. līdz 9. klase) , gan vispārējās vidējās izglītības programmā (10. līdz 12. klase). Aizvien vairāk vecāki saviem bērniem izvēlas tālmācību jau no 1. klases!
Visa nepieciešamā informācija par mācībām pamatskolā pieejama šeit.

 

Mācības vidusskolā

Rīgas Komercskola piedāvā vidusskolu jeb vispārējās vidējās izglītības programmu, kurā audzēkņi apgūst mācību programmu izmantojot tikai internetu. Mācoties vidusskolā skolas audzēkņiem ir iespēja izvēlēties kādu no 4 piedāvātajiem mācību priekšmetu kursu komplektiem:

Vidusskola ir svarīgs posms jebkura jaunieša dzīvē. Tas palīdz izzināt savas stiprās puses, intereses un ļauj izprast, ko jaunietis vēlas pēc vidusskolas – turpināt mācības augstākās izglītības iestādē vai uzsākt profesionālo darbību. Pilnu informācija par mācībām vidusskolā (mācību komplekti, mācību priekšmetu kursu plāns, mācību maksa u.c. ar mācībām saistītā informācija) pieejama šeit.

 

Priekšrocības mācoties pamatskolā un vidusskolā tālmācībā

  1. Mācību process notiek neatkarīgi no audzēkņa atrašanās vietas.
  2. Visi mācību materiāli vienmēr ir pieejami elektroniskajā mācību vidē. Vairāk informācijas par mācību e-vidi lasiet šeit.
  3. Katrs skolēns var mācīties savā tempā. Daudziem skolēniem klātienes skolā mācību temps ir par ātru vai par lēnu. Tālmācībā tiek ievērotas izglītojamā individuālās vajadzības.
  4. Skolēns var patstāvīgi plānot savu mācību grafiku.
  5. Mācības var brīvi savienot ar darbu, ceļošanu, sportu, hobijiem un ģimeni.
  6. Mācīties var jebkurā vecumā.
  7. Ir iespēja tikai 2 gadu laikā apgūt paātrinātu* vidusskolas kursu.

 

Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” īsteno jauno Valsts standartu pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā, arī Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», stājās spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs un vidējā izglītībā – 10. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainās mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.
Vairāk informācijas par jauno mācību saturu lasiet šeit: skola2030.lv

*Pēc 2022.gada 11.janvāra MK noteikumu Nr.11 29.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.