1. Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas.

2. Datu pārzinis. Kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas Komercskola” (turpmāk – RKS), reģistrācijas nr. – 40103373522, juridiskā adrese – Rīgā, Alberta ielā 13, LV-1010.
RKS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@rigaskomercskola.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties RKS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 11. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

3.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, kā arī dati, izmantojot kuras ir iespēja identificēt noteikto personu. Personas datu kategorijas norādītas šajā sadaļā 
3.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – studentiem, absolventiem, mājas lapu apmeklētājiem, jebkādu RKS pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod RKS jebkādu informāciju, kuru var saistīt un arī definēt kā subjekta personas datus (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • RKS uzturēto interneta mājas lapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

3.3. Ar Tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu starpniecību Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt šādus Lietotāja personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un IP adresi. Lietotājs var papildus brīvprātīgi sniegt citus ar Lietotāju saistītus datus saistībā ar Lietotāja jautājumiem vai komentāriem.
3.4. RKS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē Klients sniedz personas datus (RKS interneta vietnē, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, telefoniski vai sūtot informāciju elektroniski) un kādās sistēmās tie tiek apstrādāti.
3.6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi vai nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus tālmācības vidusskolai „Rīgas Komercskola”.

4. Personas datu apstrādes nolūki

tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1. Pakalpojumu sniegšanai un pakalpojumu/preču pārdošanai:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai vai jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • pakalpojumu un piedāvājumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • apmierinātības un pakalpojumu kvalitātes mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • interneta vietņu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

4.2. Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

4.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
4.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz noteiktus datus tālmācības vidusskolai „Rīgas Komercskola”.
 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. RKS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu RKS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – vēlmēm un darbībām, piem. pieteikumu formu aizpildīšana noteiktiem nolūkiem (mācību materiālu bezmaksas izpētei);
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no RKS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas RKS leģitīmās (likumīgās) intereses.

5.2. RKS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • sniegt iespēju iegūt sakumskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību visiem interesentiem, izmantojot elektronisko, un ne tikai, vidi;
 • veikt komercdarbību izglītības sniegšanas jomā;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz mācības centru, sniedzot rakstisko informāciju uz papīra vai elektroniski un interneta vietnēs;
 • analizēt RKS mājas lapas, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu RKS mājas lapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • attīstīt esošus un izstrādāt jaunus pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un ar to saistītu procesu efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Personas datu apstrāde

6.1. RKS apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RKS pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. RKS attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām RKS darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
6.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas, var tikt veikta tikai līguma starp RKS un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
6.4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai RKS var pilnvarot savus biznesa partnerus, kuri darbojas uz sadarbības līguma pamata veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, mācību materialu vai grāmatu izsūtīšanu pa pastu. Ja izpildot šos uzdevumus, RKS sadarbības partneri apstrādā RKS rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie RKS sadarbības partneri ir uzskatāmi par RKS datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un RKS ir tiesības nodot RKS sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
6.5. RKS sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar RKS prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma vai nosūtīta pieprasījuma (papīra formā, telefoniski vai elektroniski) saistību izpildei RKS uzdevumā.

7. Personas datu aizsardzība

RKS aizsargā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RKS pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

8. Personas datu saņēmēju kategorijas

RKS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu citu pakalpojumu, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos RKS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs RKS likumīgās intereses.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

9.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, RKS personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
9.2. Šādos gadījumos Lattelecom nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

10. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. RKS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr netiks nodrošināts pakalpojums, kuru Klients pieteicis RKS, izmantojot interneta vietnes rīkus, tālruņi, elektronisko pastu vai iesniegumu papīra formātā;
 • kamēr iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RKS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

10.2. Pēc tam, kad šis sadaļas 1. punkta minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

11. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

11.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
11.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt RKS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt RKS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz RKS likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no RKS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
11.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē RKS birojā (Rīgā, Alberta ielā 13), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

11.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, RKS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.5. RKS atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
11.6. RKS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

12. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavot piedāvājumi, RKS pasākumu reklāma u.c.), var dot tālmācības vidusskolas „Rīgas Komercskola” vietnē www.rigaskomercskola.lv, RKS pakalpojumu pieteikšanas formās, RKS pakalpojumu un RKS sadarbības partneru portālos/lietotnēs vai citās interneta lapās, zvanot uz RKS mācības centru un klātienē RKS birojā vai citās vietās, kur darbojās RKS pārstāvji vai RKS sabiedrības partneri.
12.2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Rīgas Komercskolas mājas lapā.
12.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – rakstot uz RKS e-pastu info@rigaskomercskola.lv, zvanot uz RKS mācības centru vai klātienē RKS birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
12.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
12.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

13. Saziņa ar Klientu

13.1. RKS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, izmantojot RKS vai sadarbības partneru interneta vietnes vai lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).
13.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi RKS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par līgumsaistībām un rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

14. Komerciāli paziņojumi

14.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par RKS un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) RKS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
14.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, RKS var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
14.3. Klients piekrišanu RKS un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot tālmācības vidusskolas „Rīgas Komercskola” vietnē www.rigaskomercskola.lv, RKS pakalpojumu pieteikšanas formās, RKS pakalpojumu un RKS sadarbības partneru portālos/lietotnēs vai citās interneta lapās, zvanot uz RKS mācības centru un klātienē RKS birojā vai citās vietās, kur darbojās RKS pārstāvji vai RKS sabiedrības partneri.
14.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@rigaskomercskola.lv;
 • zvanot uz RKS mācības centru;
 • klātienē RKS birojā;
 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

14.5. RKS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
14.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka RKS var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

15. Mājas lapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

15.1. RKS interneta vietnes var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti vietnē un pieejami Rīgas Komercskolas mājas lapā
15.2. RKS interneta vietnes var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko RKS nenes atbildību.

16. Citi noteikumi

16.1. RKS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā, kā arī – ievietojot RKS mājas lapā.
16.2. RKS saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas RKS mājas lapā.

Sīkdatņu politika Tālmācības vidusskolā