Laimē budžeta vietu Rīgas Komercskolā

Laimē budžeta vietu – Mācību maksas Tālmācības vidusskolā “RĪGAS KOMERCSKOLA” izlozes noteikumi
Loterijas atļaujas numurs: 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Loterijas organizētājs: SIA «Rīgas Komercskola», reģistrācijas Nr. 40103373522, juridiskā adrese Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
1.2. Loterijas norises vieta ir Rīga.
1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2021. gada 16. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2022. gada 15. marts.
1.4. Loterijas var piedalīties personas, kuras no 2021. gada 16. septembra līdz 2022. gada 14. martam noslēgušas līgumu ar SIA «Rīgas Komercskola» par apmācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» 2021./2022. mācību gadā, balstoties uz Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» uzņemšanas noteikumiem, un kuru līgumā paredzēti noteikumi par mācību maksas maksāšanu.
1.5. Loterijas nepiedalās izlozes organizētāja darbinieki.

 

2. Balvu fonds

2.1. Balvu fonda kopējais lielums ir 670,50 euro. Balvu fondu veido laimējušās personas apmācības līgumā noteiktā mācību maksa semestrim tajā mācību programmā, par kuru noslēgts apmācības līgums. Dažādās mācību programmās mācību maksa semestrim var atšķirties.

 
2.2. Balvas lielums vienmēr ir vienāds ar laimējušās personas noslēgtajā līgumā norādīto mācību maksu semestrim. Ja laimējušās personas noslēgtajā apmācības līgumā noteiktā mācību maksa semestrim ir mazāka par 670,50 euro, tad starpība netiek izmaksāta vai citādi kompensēta.
 


Piesakies mācībām «Rīgas Komercskola»!


 

3. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

3.1. Paredzams, ka kopumā tiks noslēgti aptuveni 100 apmācības līgumi. Tātad, loterijas dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt ir viens pret 100.

 

4. Termiņš, kurā jāiesūta pieteikumi loterijai

4.1. Lai piedalītos loterija, līgums par apmācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» 2021./2022. mācību gadā jānoslēdz no 2021. gada 16. septembra līdz 2022. gada 8. martam.

 

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi. Laimējušo personu noteikšana un balvas saņemšana

5.1. Katra persona, kas noslēgusi noteikumu 1.4. punktā minēto līgumu, piedalās šajā loterijā. Dalībai loterijā nav jāveic nekādas citas darbības.
5.2. Laimējusī persona tiks noteikta izlozē, kas notiks 2022. gada 15. martā plkst. 17.00 SIA «Rīgas Komercskola» telpās Alberta ielā 13, Rīgā. Izlozes ietvaros tiks izgatavotas lozes, katrā lozē būs norādīts viena noslēgā apmācību līguma numurs, un no šīm lozēm nejaušā veidā tiks ņemta viena loze. Laimējusī persona ir tā persona, kuras noslēgtā apmācības līguma numurs norādīts izvilktajā lozē.
5.3. Laimējušās personas vārds, uzvārds un līguma numurs tiks paziņots mājas lapā www.rigaskomercskola.lv 2022. gada 15. martā, kā arī zvanot personīgi laimējušajai personai uz līgumā norādīto tālruņa numuru.
5.4. Lai saņemtu balvu, laimējušajai personai līdz 2022. gada 5. aprīlim jāierodas izlozes organizētāja birojā Alberta ielā 13, Rīgā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jānoslēdz ar SIA «Rīgas Komercskola» vienošanās par iepriekš noslēgtajā līgumā noteiktās mācību maksas atcelšanu.
5.5. Ja laimējusī persona neizpilda visu 5.4. punktā noteikto līdz 2022. gada 5. aprīlim, tad laimējusī persona zaudē tiesības saņemt balvu un tās noslēgtais apmācības līgums ir spēkā bez izmaiņām; balva netiek atkārtoti izlozēts, un netiek piešķirts citai personai.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


   

  6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi un izdevumi saistībā ar balvas saņemšanu

  6.1. Loterijas dalībniekam nav atsevišķu tiešo izdevumu par dalību loterijā, kurus varētu paredzēt loterijas organizētājs. Loterijas dalībniekam var būt netieši izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.

   

  7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

  7.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas iesniedzamas personiski vai nosūtāmas pa pastu uz loterijas organizētāja biroju Alberta ielā 13, Rīgā, LV-1010, līdz 2023. gada 5. maijam (pasta zīmogs). Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

   

  8. Nobeiguma noteikumi

  8.1. Balvas saņēmējs piekrīt, ka loterijas organizētājs apstrādā viņa personas datus, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.
  8.2. Loterijas organizētājs neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību izlozē.
  8.3. Balvas vietā nevar saņemt citas mantas vai naudu.
  8.4. Finanšu līdzekļi budžeta vietas apmaksai tiek piešķirti no talmācības vidusskolas SIA “Rīgas Komercskola” līdzekļiem.

   

  Rīgā, 2021. gada 10. septembris.